កម្រនឹងឃើញណាស់! រវាងសត្វទាំងពីរនេះសត្វមាន់ ទៅជល់គ្នាជាមួយសត្វក្ងោកយ៉ាងមិនវិញ (មានវីដេអូ)

ពិតជាមិនគួរអោយជឿរមែនរវាងសត្វទាំងពីរនេះសត្វមាន់ ទៅជល់គ្នាជាមួយសត្វក្ងោកយ៉ាងមិនវិញ នៅលើផែនដីយើងនេះ អ្វីក៏អាចកើតមានដែល

ដូចជារឿងសត្វទាំងពីរនេះចឹង ធ្លាប់តែមើលមាន់ និង មាន់ជល់គ្នាអីលូវនេះបែជា សត្វមាន់ជល់ជាមួយ សត្វក្ងោកវិញ ។

គេកម្រនឹងជួបប្រទះណាស់ រវាងសត្វទាំងពីរនេះ ពិតជាគួរអោយចាប់អារណ៍ខ្លាំងណាស់ ។


នេះជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំបានឃើញ សត្វមាន់ទៅជល់ ជាមួយសត្វក្ងោក រវាងសត្វព្រៃ និង សត្វស្រុក ខុសគ្នាដាច់ស្រលាស់សោះ ។

ជាសត្វដែលរស់នៅផ្សេងគ្នាសោះបែជាមកជល់គ្នា។ តើពួកវាមានរឿងអ្វីបានជាមកជល់គ្នាចឹង ?

តោះដើម្បីកុំអោយខាតពេលបងប្អូនយូរ កម្រនឹងឃើញណាស់ រវាងសត្វទាំងពីរនេះសត្វមាន់ ទៅជល់គ្នាជាមួយសត្វក្ងោកយ៉ាងមិនវិញ

សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.