គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលណាស់! យុវជនម្នាក់បានថតរូបជាប់បុរសម្នាក់ កំពុងជិះម៉ូតូគ្មានក្បាលនៅកណ្ដាលថ្ងៃគួរអោយខ្លាច…

រូបភាពដ៏រន្ធត់ដែលគេថតជាប់ដោយចៃដន្ន នៅតាមដងផ្លូវគួរអោយគ្ញាក់ផ្អើលបំផុត!

ដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងបុរសគ្មានក្បាលជិះម៉ូតូពេលថ្ងៃ បន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់

នៅស៊ូរ៉ាតថានីបានថតរូបផ្លូវដែលលិចទឹក ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពរបស់

បុរសគ្មានក្បាល បង្កអោយមានការ ភ័យ ខ្លាចដល់អ្នកមើលគ្រប់ៗគ្នា

គេសឹងមិនគួរអោយចង់ជឿរ ថាវាជាការពិត និងគួរអោយខ្លាច!

យុវជនម្នាក់នោះនៅតេថតបាន រូបជាប់បុរសជិះម៉ូតូម្នាក់នឹង

កំពុងជិះម៉ូតូគ្មានក្បាលនៅកណ្ដាលថ្ងៃគួរអោយខ្លា

Leave a Reply

Your email address will not be published.