បើលីម តិចម៉េងកាន់ពានដឹងតែផ្អើលហើយ គីម លីហ្សាប្រកាសហើយថានឹងជប់លៀង 3យប់ 3ថ្ងៃ អោយផ្អាលហ្មង(មានវីដេអូ)

បើលីម តិចម៉េងកាន់ពានដឹងតែផ្អើលហើយ! គីម លីហ្សាប្រកាសហើយថានឹងជប់លៀង 3យប់ 3ថ្ងៃ អោយផ្អាលហ្មង..(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.