ថ្មីចេសហ្មងលើកនេះ! ធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុនមានសេវាកម្មជួលសង្សារដាក់ខែ ឬបង់រំលោះសង្សារ ឥលូវនេះនៅប្រទេសមួយនេះ..ក៏មានដែរ..

ធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុនមានសេវាកម្ម ជួលសង្សារដាក់ខែ ឬក៏បង់រំលោះសង្សារ ឥលូវនេះនៅប្រទេសមួយនេះក៏មានដែរ ៖

ព័ត៌មានពីស្រុកគេ៖ ពិតជាប្លែកណាស់លើកនេះ ថ្មីចេសតាហ្មង យើងធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុន


មានសេវាកម្មជួលសង្សារ ដាក់ខែឬមួយក៏បង់រំលោះសង្សារ ឥលូវនេះនៅប្រទេសចិន


ក៏មានសេវាកម្មនេះដែរ មើលចុះគេដាក់តម្រៀបសុទ្ធតែ ប្រុសស្អាតៗ ស្រីស្អាតៗ នៅក្នុងផ្សារទំនើបតែម្ដង

ហើយបើមានអ្នកពេញចិត្តមួយណា ក៏យកមួយនិងតែម្ដងទៅ ចង់ជួលប្រុសក៏បាន ជួលស្រីក៏បាន ឲតែចង់ជួល ពិតជាអែមមែនទែនតែម្ដង..!

ហើយអ្នកដើរតួនាទី ជាអ្នកជួលសង្សារនេះគឺ ទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់


ចាំមើល Admin រកដាក់ខ្លួនលក សាកមើលលេងក្រែងមានអ្នកទរូវការ អ្នកណាចង់ជួលសុំឆាតមក Admin មក..៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.