លើកនេះគ្រប់ទឹកហើយ! ប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះក្រោយពេលរៀបការបានជាច្រើនឆ្នាំតែងតែរអូ៊ថាគ្នានកូននិងគេ តែដល់ពេលមានស្រាប់តែបានកូនភ្លោះម្ដងដល់ទៅបួន..

គ្រប់ទឹកហើយ​ ប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះក្រោយពេលរៀបការបានជាច្រើនឆ្នាំ តែងតែរអូ៊ថាគ្នានកូននិងគេទេ

តែដល់ពេលមានស្រាប់តែបានកូនភ្លោះម្ដងដល់ទៅបួន.. រហូតដល់…ទៀតដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ ។

នៅខែទី 7 របស់នាង នាងកត់ សម្គាល់ថាក្បាល ពោះ.របស់នាងគឺ រីកធំ ជា ងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធម្មតា ។

ប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើល បន្ថែមទៀតដើម្បី ឱ្យពួកគេរង់ចាំ ។

នៅខែទី 7 របស់នាង​ នាងកត់សម្គាល់ថាក្បាល់ពោះ របស់នាងគឺជាវិធីធំជាងស្ត្រីមា នផ្ទៃ ពោះ ធម្មតា​ ។

ពិតជាមិនធម្មតាទេនោះមិនមែជាកូន ភ្លោះពីរទេ នាងមានកូនភ្លោះដល់ទៅបួន។នៅថ្ងៃដែលនាងគ្រប់ខែសម្រាលកូន

អ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យរង់ចាំមើល កូនភ្លោះទាំងបួន ។ការសម្រា លទារក 4 នាក់ក្នុងពេល តែមួយគឺពិ បាក ប៉ុន្ដែមិនមែនមិនអាចទៅរួចទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.