រៀបការច្រើនឆ្នាំមិនទាន់មានកូន ដល់ពេលមានស្រាប់តែ បានកូនភ្លោះ រហូតដល់…

ទៀតដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ។ នៅខែទី 7 របស់នាង នាងក ត់ សម្គាល់ថាក្បាល ពោះរ បស់នា ងគឺរី ក ធំ ជា ងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធម្មតា។ប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ។ នៅខែទី 7 របស់នាងនាងកត់សម្គាល់ថា ក្បា ល ពោះ របស់នាងគឺជាវិធីធំជាងស្ត្រីមា នផ្ទៃ ពោះ ធម្មតា។ពិតជាមិនធម្មតាទេនោះមិនមែជាកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លោះពីរទេ នាងមានកូនភ្លោះដល់ទៅបួន។នៅថ្ងៃដែលនាងគ្រប់ខែសម្រាលកូន អ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យរង់ចាំ មើ ល កូន ភ្លោះ ទាំ ងបួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលគិលានុបដ្ឋាយិកាបានស្នើសុំក្រុមគ្រួសារអ្នកជំ ងឺជា ង 20 នាក់បា នមកហើ យបា នស្នើសុំនិយាយជាមួយនាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសម្រា លទារក 4 នាក់ក្នុងពេល តែមួយគឺពិ បាក ប៉ុន្ដែមិ នមែនមិនអាចទៅរួចទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *