ព្រឺរោមហ្មង! ក្រោយពេលដឹងពីពុទ្ធទំនាយដែលបានឆ្លាក់ទុកនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្ត…

ពុទ្ធទំនាយនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តគឺ ពិតជាឆុតណាស់ដូចការឆ្លាក់ទុកនៅលើប្រាសាទអង្គរមែន


កំពុងកើតឡើងហើយ ដែលនៅពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងតែជួបប្រទះនៅពុទ្ធទំនាយមួយនេះហើយក្រោយមានការចម្លង


ចង់កសាងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរយើង ពុទ្ធទំនាយនៃប្រាសាទអង្គររបស់ខ្មែរយើងពិតជាអស្ចារ្យណាស់!!


Leave a Reply

Your email address will not be published.