ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់! ក៏បានដាក់ផែនការរៀបចំដាក់អន្ទាក់ ដើម្បីចាប់សត្វស្វាមួយចំនួនដែររួចចេញពីព្រៃព្រោះតែខ្លាចបង្ករហានិភ័យដល់…

ស្វាមួយចំនួនវារួច ចេញ ពី ព្រៃ ហើយ បានបង្ក បញ្ហា ដល់ អ្នក ភូមិ ឃុំ ខុក ស្វាងស្រុក មឿង

ហើយមន្ត្រី អភិរក្ស សត្វប្រញាប់ដាក់អាហារដោយ ដាក់ក្នុង ទ្រុង ដាក់ អន្ទាក់សម្រាប់ចាប់

បើ មិន ជោគជ័យ ទេគេនិងបាញ់ ថ្នាំ សណ្តំចាប់ វាដើម្បី លែង ចូលព្រៃ ធម្មជាតិ វិញ ។

នៅថ្ងៃទី១៣មិថុនានេះលោកSanit Sirion អាយុ ៦៣ ឆ្នាំ អ្នក ភូមិ នៅ ភូមិ ១០ ឃុំ ខក វ៉ាង ស្រុក មឿង

ខេត្ត សារ៉ាបុរី បាន ប្រទះ ឃើញ សត្វ ស្វា ដើរ រក ដំណាំ របស់ អ្នក ភូមិសុីហើយ

ក៏បានជូនដំណឹងដល់ មន្រ្តីជំនាញនៃខេត្តសារ៉ាបុរីដើម្បី សង្គ្រោះវាប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចចាប់បាន​ ។

មន្ត្រីអភិរក្សសត្វក៏បានពន្លឿនប្រតិបត្តិការចាប់សត្វស្វានោះផងដែរ ។

ដោយលោក Sanit Siri-on ម្ចាស់ចំការបាននិយាយថាសត្វស្វានោះត្រូវបានគេរកឃើញតាំងពីថ្ងៃទី១២

ខែមិថុនា ដែរមកស៊ីដំណាំរបស់អ្នកភូមិនៅតំបន់នោះដោយលោកខ្លាចស្វានោះ

បង្ករគ្រោះថ្នាក់​ ដល់ក្មេងៗតូចៗ​ ដូច្នេះហើយលោកក៏ជូនដំណឹងនេះទៅដល់

អ្នកជួយសង្គ្រោះ ដើម្បីមកជួយចាប់ស្វានោះ យកទៅដាក់ក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញ ដែរជាកន្លែងរបស់វារស់នៅវិញ…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.