ផ្អើលអស់អ្នកលេងល្បែង! នាំគ្នាទៅមើលនិងបន់ស្រន់សុំលេខឆ្នោត ពីដើមចេកចម្លែកមួយដើមដោយសារតែគេជឿថា…

អ្នកលេងល្បែងនាំគ្នាទៅមើលលេខសំណាង ពីដើមចេកដែរចេញត្រយោងនៅកណ្តាលដើម។ ត្រយោងចេកនោះក្បាល ផ្កា មាន រូបរាង ដូច ផ្កាឈូកអីចិង។

ហើយអ្នកស្រុកនៅជិតនោះមាន ជំនឿ ថា នាំ លាភ សំណាង ទើបពួកគាត់យក ម្សៅ ក្រអូប មក ជូត លើ ដើម ចេកនោះ សុំ លាភ សំណាង។

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ អ្នកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថា ជិតដល់ថ្ងៃឆ្នោត ចេញមានអ្នកភូមិមួយចំនួន

ជាពិសេសអ្នកលេងល្បែងទាំងនោះមក មើល ដើម ចេក ចម្លែកដែរចេញត្រយោងមក ចំ ពាក់កណ្តាល ដើម ដូច ផ្កាឈូក។

ហើយអ្នកលេងល្បែងបានយកធូបផ្កានិងក្រណាត់មាន៣ពណ៌នាំមកដើម្បីសុំលេខសំណាងចាប់ឆ្នោត។

គេបានរក ឃើញ ថាផ្ទះ ខាងលើ ជាកម្មសិទ្ធិ របស់ លោក អ៊ុត នីយ៉ុមសាំង អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ និងអ្នកស្រី ស្វេន នីយ៉ុមសាំង អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ មាន ទីលំនៅ ផ្ទះ លេខ២២៦ ភូមិ ១ ឃុំ ណងគី ស្រុកកាប៊ីនបុរី។

ឃើញថានៅក្បែរផ្ទះមានដើមចេកចម្លែក មួយដើមមានផ្កានៅកណ្តាលដើម។ ម្ចាស់ ផ្ទះ ស្រឡាំងកាំង ខណៈ គាត់រៀប នឹងកាបចេកឲ្យ ជ្រូកសុីហើយក៏ឃើញថាដើមចេកបាន ចេញផ្កាដូចផ្កាឈូកហើយមានផ្លែចេញមក

ដូច្នេះហើយក៏យកក្រណាត់៣ពណ៌មកចងនៅនឹងដើម ហើយត្រៀមធ្វើចង្ហាន់ ដើម្បីទទួលសុំលាភសំណាងនឹងសុំឲនាំមកនូវសំណាងល្អនៅពេលនេះ។

លោក អ៊ុត ធី ដែល បាន ប្រទះ ឃើញ ដើម ចេក ចម្លែក នោះ បាន និយាយ ថា ខណៈ គាត់ មក កាត់ ស្មៅ នៅ ទី នោះ ហើយ មាន ដើម ចេក ដុះ ឡើង គាត់ ក៏បាន កាត់ ស្លឹក។

ហើយ នឹង កាប់ ដើម ចេក ឲ្យ ជ្រូក ស៊ី ប៉ុន្តែ គេ ឃើញ ថា ដើម ចេក នេះ ខុស ពី ដើម ចេក ធម្មតា ដោយ មាន ដើម ចេក និង ផ្លែ នៅ កណ្តាល ដើម នៃ ផ្លែ ចេក គឺ ដូច ជា ផ្កាឈូក។
គាត់ គិត ថា ដើមចេកនោះនឹង នាំ សំណាង ដល់ ខ្លួន និងអ្នក ភូមិ។

នៅពេល ឮ ដំណឹង នេះ អ្នក ភូមិ នាំ គ្នា យក ធូប ទៀន និង ដង្វាយ ផ្សេងៗទៅ បួង សួង សុំ សំណាង ពេញ មួយ ថ្ងៃដោយគាត់ជឿថាដើមចេកនឹងនាំមកនូវសំណាងល្អ។ ដូច្នេះ ហើយ គាត់ បាន យក ម្សៅ ក្រអូប មក លាប លើ ដើម ឈើ ដើម្បី សុំ លាភ នាំ សំណាង ក្នុង ការ ចាក់ ឆ្នោត នៅពេលនេះ។ លេខ ដែល ឃើញ មាន លេខ ៨៣៧, ៨៤, និង ៨០។ អ្នក ភូមិ យក លេខ ទៅ លេង ល្បែង សុំ សំណាង ពី ដើម ចេកហើយអ្នកលក់ ឆ្នោត បាន បើក ម៉ូតូ កាត់ មុខ ទិញ លេខ ដែល គេ ឃើញ លើ ដើម ចេកនោះតាមអ្នកភូមិផងដែរ…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.