រំភើបជំនួស! រៀបការច្រើនឆ្នាំមិនទាន់មានកូនពេលមានស្រាប់តែ បានកូនភ្លោះដល់ទៅបួននាក់ក្នុងពេលតែមួយ…

ការច្រើនឆ្នាំមិនទាន់មានកូន ដល់ពេលមានស្រាប់តែ បានកូនភ្លោះរហូតដល់ទៅបួននាក់ក្នុងពេលតែមួយ

ប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀត ដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ នៅខែទី 7

របស់នាងនាងកត់សម្គាល់ថា ក្បាល ពោះ របស់នាងគឺធំជាងស្ត្រីមានផ្ទៃ.ពោះធម្មតាៗ។

ពិតជាមិនធម្មតាទេនោះមិនមែជាកូន ភ្លោះពីរទេ នាងមានកូនភ្លោះដល់ទៅបួន។

នៅថ្ងៃដែលនាងគ្រប់ខែសម្រាលកូន អ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យរង់ចាំមើល កូនភ្លោះទាំងបួន។

ការសម្រាលទារក 4 នាក់ក្នុងពេលតែមួយ គឺវាពិបាក ប៉ុន្ដែមិនមែនមិនអាចទៅរួចទេ…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.