ថ្មីចេសតាហ្មង! ធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុនមានសេវាកម្មជួលសង្សារដាក់ខែ ឬ មួយក៏បង់រំលោះសង្សារ ឥលូវនេះនៅប្រទេស..ក៏មានដែរ…

ធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុនមានសេវាកម្មជួលសង្សារដាក់ខែ ឬ មួយក៏បង់រំលោះសង្សារ ឥលូវនេះ ៖

យើងធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុនមានសេវាកម្មជួលសង្សារ ដាក់ខែឬមួយក៏បង់រំលោះសង្សារ

ឥលូវនេះនៅប្រទេសចិនក៏មានសេវាកម្មនេះដែរ មើលចុះគេដាក់តម្រៀបប្រុសស្អាត

ស្រីស្អាតនៅក្នុងផ្សារទំនើបតែម្ដង ហើយបើមានអ្នកពេញចិត្តមួយណា

ក៏យកមួយនិងតែម្ដងទៅ ចង់ជួលប្រុសក៏បានជួលស្រីក៏បានឲតែចង់ជួល…!

ហើយអ្នក ដើរតួនាទីជាអ្នក ជួលសង្សារនេះ គឺទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់

ចាំមើល admin រកដាក់ខ្លួនលក់អ្នកណាចង់ជួលសុំឆាតមក admin មក…!

ថ្មីចេសតាហ្មង​ ធ្លាប់តែលឺនៅប្រទេសជប៉ុនមានសេវាកម្មជួលសង្សារដាក់ខែ ឬ មួយក៏បង់រំលោះសង្សារ

Leave a Reply

Your email address will not be published.