ចេះរកនឹកឃើញ! ប្តី ខឹង មិនដឹងលួងយ៉ាងណាឲបាត់ ស្រាប់តែប្រពន្ធរត់ទៅតោងស្អិតចំពីមុខឡាន ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះ…

មាន ​VIDEO មួយ ប្តី ខឹង មិនដឹងលួងយ៉ាងម៉េចបាត់ ស្រាប់តែប្រពន្ធរត់ទៅតោងស្អិតចំពីមុខឡាន

ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះហេតុការណ៍មួយបានកំពុងធ្វើ ឲមហាជនហួសចិត្តមិននឹកស្មានដល់ ។

ហេតុកានេះកើតឡើង នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថៃ ដោយ ប្ដីរបស់ស្រីម្នាក់បាន ខឹង

និងប្រពន្ធ ហើយប្រពន្ធតាមលួងយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ ស្រាប់តែប្ដីសង្ហារូបនោះព្យាយាមជិះឡានរត់គេច

ពីប្រពន្ធ តែក៏មិនព្រមចុះចាញ់ទេ ក៏សុខចិត្តរត់តាមឡាន

ហើយបានលោតឡើងតោងពីមុខឡានរហូតដល់ប្ដីឈប់ឡាន

ហើយក៏បាត់ខឹងប្រពន្ធ ហើយពួកគេក៏ត្រូវរូវគ្នាវិញ…!

ចេះរកនឹកឃើញ! ប្តី ខឹង មិនដឹងលួងយ៉ាងណាឲបាត់ ស្រាប់តែប្រពន្ធរត់ទៅតោងស្អិតចំពីមុខឡាន ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.