កសិករថៃម្នាក់! ទើបតែលក់គោរបារ គាត់បានតម្លៃរហូតដល់ 6,000,000បាត ដូរជាលុយដុល្លារប្រហែល 187,500ដុល្លារ…

ពិតជាមិធម្មតាមែន កសិករថៃម្នាក់នេះ ទើបតែលក់គោរបារ របស់គាត់បានតម្លៃ

រហូតដល់ 6,000,000បាត ដូរជាលុយដុល្លារប្រហែល 187,500ដុល្លារ

អែបគៀន កសិករថៃម្នាក់ទើបតែលក់គោរបារ របស់គាត់បានតម្លៃរហូតដល់ 6,000,000បាត ដូរជាលុយដុល្លារប្រហែល 187,500ដុល្លារ ។

គិតទៅស៉ំសរសើរ ការអោយតម្លៃទៅកសិករបែបនេ វាជាកំលាំងចិត្ត

ដែលមិនអាចគណនាបាន បងប្អូនគ្រាន់តែមើលទឹកមុខ គាត់ក៏រំភើបជំនួសគាត់ដែល ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.