បើគ្មានកាមេរ៉ា! នៅក្នុងឡានបានថតជាប់នោះ គឺប្រហែលគ្មាននរណាជឿរឿងទាំងនេះទេ…

នេះជារឿងដែលប្លែកថ្មីមួយពីស្រុកគេ ដែលចង់និយាយពី ប្រភពវីឌីអូមួយ បានបង្ហោះអោយដឹងថា ៖

បើសិនជាមិនមានកាមេរ៉ា នៅក្នុងឡានបានថតជាប់នោះគឺ ប្រហែលគ្មាននរណាជឿរឿងទាំងនេះទេ…

ពិតណាស់ដោយសារតែរឿងមួយនេះហើយ ទើបធ្វើអោយគ្រប់ចេះតែឆ្ងល់រហូតមក ។

បើសិនជាគ្មានកាមេរ៉ាថត ឬ ក៏ម៉ាស៊ីនថតទេ ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នា មិនជឿររឿងនេះហើយថា មិនដឹងជាសត្វយ៉ាងច្រើន

ទំាងនេះហើរចេញមកពីណា ក៏មិនដឹងប្រភពណាដែល ព្រោះតែគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានជួបប្រទះពីមុនៗមក ឬ ក៏បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពិតៗបែបនេះដែល ។

ចឹងហើយទើបមានបុរសម្នាក់បានទំលាយ រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនេះចេញមកគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ហើយក៏បានបង្ហោះនិយាយប្រាប់ថា..៖

“បើសិនជាគ្មានកាមេរ៉ា នៅក្នុងឡានបានថតជាប់សកម្មភាពរូបភាពទាំងនេះទេ ប្រាកដជាគ្មានអ្នកណាជឿរ រឿងទាំងនេះអានកើតមាននោះទេ”..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.