វិធីប្រើងាយៗ! សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានឆ្កែឆ្កួតខាំ ដល់ដំណាក់ចុងក្រោយសាករកថ្នាំប្រភេទនេះ..

សូមជួយស៊ែមួយទៅបងប្អូន អានិតដល់អ្នកជំងឺដែលអស់សង្ឃឹម ពេទ្យលែងទទួលព្យាបាល..!

ខ្ញុំបាទជាម្ចាស់អាខោនឈ្មោះ (ណារ៉ុង) មានដំណឹងល្អមកចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលត្រូវបានឆ្កែឆ្កួតខាំ🐕

ធ្វើទុក្ខដល់ដំណាក់ចុងក្រោយ ប្រកា.ច់បែកពពុះមាត់ ហើយអស់សង្ឃឹមនឹងការព្យាបាល សូមបងប្អូនសាករកថ្នាំប្រភេទនេះ៖

ឈ្មោះ ថា ដើម តកោល ផ្លែវាឆ្អាបៗ វិធីប្រើងាយៗ ត្រូវរកដូង១កាប់យកទឹក ហើយយកដើមនឹងទៅដុសលាយជាមួយទឹកដូង

អោយទឹកដូងវាមានសភាពល្អក់ រួចយកមកផឹក ព្យាយាមផឹកអោយអស់ដូង១នឹង ផឹករយះពេល ៧ថ្ងៃ

១ថ្ងៃត្រូវយកថ្នាំនឹងដុសផឹកជាមួយដូង១ គ្រប់៧ថ្ងៃឈប់ផឹក ថ្ងៃដំបូងដែលផឹកអ្នកជំងឺគឺមានសភាពក្តៅខ្លាំងគឺវាត្រូវហើយ (ពឹសបង្ក្រាបពឹស)

ពេលខ្ញុំរកគឺនៅទឹកដីកំពង់ចាម នេះជាចំេនះដឹងដែលខ្ញុំអនុវត្តលើម្តាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ ពេលដែល ត្រូវពឹសឆ្កែខាំ!! សូមជួយស៊ែមួយទៅបងប្អូនអានិតដល់អ្នកជំងឺដែលអស់សង្ឃឹម ពេទ្យលែងទទួលព្យាបាល ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.